Hướng dẫn đính kèm hoặc xem tài liệu dùng chung cho dự án

1. Hướng dẫn đính kèm tài liệu dùng chung cho dự án

Bước 1: Chọn WORK → chọn Dự án, nhóm (Project/Teams)

Bước 2: Chọn dự án cần đính kèm tài liệu → chọn Tài liệu

Bước 3: Có thể đính kèm theo 2 cách:

  • Cách 1: Đính kèm file từ máy tính

  • Cách 2: Đính kèm link liên kết:

Bước 4: Sau khi up tài liệu lên, toàn bộ tài liệu sẽ được lưu trữ trong mục Tài liệu chung

Các tài liệu được đính kèm từ các công việc trong dự án → được lưu trữ trong mục Tài liệu công việc

2. Hướng dẫn xem tất cả các tài liệu đính kèm trong công việc trong một dự án

Bước 1: Chọn Dự án cần xem tài liệu chung -> chọn Tài liệu

Bước 2: Chọn Tài liệu công việc, lọc lại bộ lọc để xem đầy đủ chi tiết tài liệu được đính kèm

Chọn hiển thị tài liệu công việc phù hợp để xem

Last updated