Cách tạo thăm dò ý kiến trong cuộc họp

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần tạo thăm dò ý kiến

Bước 3: Chọn Bổ sung => Thăm dò ý kiến

Bước 4: Nhập nội dung sau đó bấm Lưu

Last updated