Cách thêm mới danh mục vị trí trong quản lý chuỗi

Để thực hiện tạo ra danh mục các vị trí trong một cơ sở thực hiện như sau

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Quản lý chuỗi

Bước 2: Tại đây chọn Danh mục sau đó thực hiện thêm các vị trí công việc

  • Cách 1: Thêm trực tiếp trên phần mềm

Tại danh mục vị trí công việc chọn +Vị trí để thực hiện thêm mới các vị trí làm việc

Thực hiện nhập mã vị trí, tên vị trí và chọn +Tạo vị trí để lưu lại

  • Cách 2: Thêm danh sách vị trí bằng file excel​​​​

Tại giao diện danh sách vị trí chọn Tiện ích Chọn Nhập dữ liệu

Thực hiện tải file mẫu để nhập đúng các trường theo quy định của phần mềm

Thực hiện nhập thông tin vào file mẫu vừa tải:

Mã: Mã vị trí

Tên: Tên các vị trí làm việc tương ứng

Sau khi nhập xong thực hiện tải dữ liệu lên hệ thống

Chọn nút Chọn file Lựa chọn file vừa nhập chọn nút Bắt đầu tải file

Sau khi dữ liệu upload được 100% ấn nút Nhập dữ liệu

Last updated