Cách tự động gán người xử lý cho cơ hội khách hàng được thu thập từ chiến dịch quảng cáo về FastWork

1. Mục đích

  • Tự động gán người xử lý ngay khi cơ hội được đồng bộ về FastWork

  • Giảm thiểu thao tác điều phối cơ hội khách hàng trên FastWork

2. Cách xử lý

2.1. Gán Assign trên url để tự động gán người xử lý

Tại url bạn sử dụng để thực hiện các chiến dịch tiếp thị. Gán các nhân viên cần sẽ xử lý các cơ hội đổ về từ nguồn tiếp thị đó theo cấu trúc url?utm_source=XXX|Assign=mã đăng nhập

Ví dụ: Bạn sử dụng url là: quanlybanhang.com?utm_source=google để tiếp thị Bạn muốn cho tất cả các cơ hội thu thập được từ chiến dịch này đổ về cho nhân viên xử lý luôn mà không cần điều phối

Cấu trúc bạn cần thực hiện để tự gán người xử lý sẽ là như sau: quanlybanhang.com?utm_source=google|Assign=ek@thuydt 2.2. Thực hiện cấu hình điều kiện tự gán người xử lý theo sản phẩm 2.2.1. Điều kiện

  • Đã tạo danh mục sản phẩm trên hệ thống FastWork

  • Tại Form thu thập trên Website, landing page, form facebook phải cấu hình trường sản phẩm, danh mục sản phẩm trong trường đó phải trùng với tên sản phẩm trên FastWork

2.2.2. Thực hiện cấu hình Bước 1: Trên FastWork tại CRM chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Tại cấu hình, chọn cơ hội khách hàng

Bước 3: Chọn tác vụ, thực hiện theo các bước sau:

  1. Thêm bộ lọc: Bấm thêm>> Đặt tên cho bộ lọc >> Bấm Lưu

2. Thêm Điều kiện >> Chọn thuộc tính và Logic

  • Thuộc tính: Chọn 1 trường có dữ liệu muốn lọc. Ví dụ: Sản phẩm là Ezviz C6T 2MP >> Sau đó bấm Lưu

  • Logic: Chọn 1 trong các trường sau để thể hiện cho trường Thuộc tính ở trên

Lưu ý: Có thể tạo nhiều thuộc tính/logic Hoặc Thêm nhóm điều kiện

Bước 4: Chọn người sẽ xử lý cơ hội khi có cơ hội về cho sản phẩm này, chọn lưu để hoàn tất

Last updated