Hướng dẫn cấu hình mẫu in đơn hàng

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Cấu hình ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn tab Mẫu in ⇒ chọn Thêm mẫu in

Bước 3: Thực hiện cấu hình mẫu in

  • Nhập tên mẫu in

  • Chọn mẫu in cho đơn nào

  • Cấu hình theo mẫu của công ty (Trường cố định nhập trực tiếp, trường biến thiên thì sẽ thực hiện chọn trong danh sách trường thông tin và đưa vào mẫu in)

  • Ấn Lưu lại

Last updated