Hướng dẫn check in - check out tại khách hàng

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Chọn Chăm sóc khách hàng

Bước 3: Chọn Viếng thăm

Bước 4: Chọn khách hàng chăm sóc

Thực hiện tương tự các bước với Checkout

Last updated