Cách cấu hình người nhận và người ký đối với văn bản đi đến

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬN:

Bước 2: Chọn Văn bản ⇒ chọn tab Văn bản đến ⇒ chọn Người nhận ⇒ Sau đó bấm Lưu.

ĐỐI VỚI NGƯỜI KÝ

Bước 2: Chọn Văn bản ⇒ chọn tab Văn bản đi ⇒ chọn Người ký ⇒ Sau đó bấm Lưu.

Last updated