Hướng dẫn tạo dự án mẫu

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Dự án, nhóm (Projects/Teams)

Bước 2: Chọn +Dự án để thực hiện thêm mới dự án

Bước 3: Hiển thị giao diện Tạo dự án mới

 • Nhập thông tin tạo dự án

 • Loại dự án -> chọn Dự án mẫu (Loại dữ án mẫu: Là dự án được tạo ra thành các mẫu với mục đích người quản trị khi thiết lập dự án mới có thể chọn loại dự án mẫu này)

 • Khách hàng: Khách hàng của dự án

 • Ngày bắt đầu/ ngày kết thúc: thời gian hoàn thành của dự án

 • Mô tả: Thêm thông tin chi tiết về dự án

 • Chế độ hiển thị

  • Nội bộ: Chỉ có cấp quản lý và những người tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án

  • Riêng tư: Chỉ những thành viên tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án

  • Công khai: Toàn phòng ban có thể thấy thông tin của dự án, để mọi người trong tổ chức có thể thực hiện sao chép sau này

Last updated