Hướng dẫn xem báo cáo tổng quan chung của các quy trình công việc

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn xem báo cáo ở Dashboard

Tại giao diện Dashboard sẽ có các thông tin:

  • Tổng số nhiệm vụ: chưa xử lý, đang xử lý, thành công, thất bại

  • Tổng số công việc: hoàn thành, chưa hoàn thành

  • Số nhiệm vụ theo từng quy trình

  • Số công việc theo từng quy trình

Last updated