Hướng dẫn cấu hình mã đơn hàng

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Cấu hình ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn tab Cấu hình mã đơn

Nếu sử dụng mã đơn riêng của bạn thì tick vào Có sử dụng cho từng loại đơn. Nếu không thì phần mềm sẽ tự tạo mã đơn mặc định của phần mềm

1/ Số hiện tại: là số thứ tự liên hệ trong hệ thống doanh nghiệp

2/ Độ dài số: là số lượng chữ số (Ví dụ: Độ dài = 4 thì số sẽ là 0001)

3/ Tiền tố: Kí hiệu đứng trước Số hiện tại

4/ Hậu tố: Kí hiệu đứng sau Số hiện tại

Last updated