Hướng dẫn xuất dữ liệu đơn từ về excel

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn Tiện ích -> chọn Xuất dữ liệu để xuất dữ liệu danh sách đơn từ về file excel

Last updated