Hướng dẫn theo dõi báo cáo tổng thời gian đi muộn về sớm của nhân viên

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Báo cáo chấm công -> chọn Đi muộn về sớm

Bước 2: Chọn thời gian muốn xem dữ liệu -> chọn Tìm kiếm

Last updated