Hướng dẫn thiết lập quy định ứng phép

Khi thiết lập quy định ứng phép thì nhân viên đã dùng hết phép trong tháng có thể ứng được phép của năm đó

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Quản lý phép

  • Chọn vào cấu hình phép có sẵn

  • Hoặc Tạo mới

Bước 3: Quy định ứng phép

  • Tích chọn có hoặc không cho phép ứng phép.

    • Cho phép ứng số phép còn lại trong năm.

    • Tùy chỉnh số phép được ứng: điền số quy định

Last updated