Hướng dẫn cập nhật thời gian ca làm việc của nhân viên

Để thực hiện việc cập nhật lại thời gian ca làm việc cho nhân viên, anh/chị thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Chấm công -> chọn Ca làm việc -> chọn vào ca làm việc cần thay đổi về thời gian

Bước 3: Thực hiện điều chỉnh lại thời gian cho phù hợp. Sau đó bấm Lưu thay đổi

Để biết được ý nghĩa của các trường thông tin trong Ca làm việc, anh/chị xem thêm tại đây

Bước 4: Đối với những trường hợp đã phân ca trước đó, để nhân viên được cập nhật ca làm việc mới, anh/chị vào Cấu hình -> chọn Phân ca làm việc -> chọn một phân ca có chứa ca làm việc vừa thay đổi thời gian làm việc

Bước 5: Thực hiện thao tác Lưu để cập nhật ca vừa thay đổi đó

Last updated