Hướng dẫn thiết lập quy định tính phép thâm niên

Khi thiết lập quy định tính phép thâm niên thì những người có thâm niên sẽ được hưởng thêm ngày phép

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Quản lý phép

 • Chọn Cấu hình đã có sẵn

 • Hoặc Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin cho Cách tính phép thâm niên .

 • Ngày bắt đầu tính thâm niên

  • Ngày bắt đầu làm việc: tính phép thâm niên dựa vào ngày bắt đầu làm việc được khai báo trong thông tin công việc ở phân hệ Nhân sự

 • Tình huống 1: Công ty theo quy định Cứ 5 năm làm việc liên tục thì được nghỉ thêm 01 ngày phép theo thâm niên. Lúc đó sẽ cấu hình như sau:

  • Cứ 5 năm thâm niên 1 phép

 • Tình huống 2: Công ty quy định Làm 5 năm trở lên thì cứ mỗi năm sẽ được thêm 1 phép. Cấu hình như sau:

  • Cứ 5 năm thâm niên 0 phép

  • Từ 5 năm trở lên được 1 phép

  • Tick vào ô: Tự động tăng 2,3,4... phép các năm tiếp theo

Last updated