Hướng dẫn xem báo cáo thống kê số đơn xin nghỉ

Để xem báo cáo thống kê số đơn xin nghỉ FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web:

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Báo cáo chấm công -> chọn Thống kê số đơn xin nghỉ

Bước 2: Xác định khoảng thời gian cần lấy ở bộ lọc

Bước 3: Nếu muốn thống kê đơn xin nghỉ với một lý do cụ thể bất kỳ chọn lý do

Để xuất Excel về máy ta chọn Tiện ích -> chọn Xuất dữ liệu tổng hợp hoặc Xuất dữ liệu chi tiết

Last updated