Hướng dẫn cập nhật điều chỉnh phép năm

Giúp anh/ chị điều chỉnh và cập nhật lại đúng ngày phép thực tế của nhân viên, bổ sung các phép nhân viên đã sử dụng trước khi áp dụng phần mềm .

1. Hướng dẫn cập nhật trực tiếp phép năm

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quỹ phép

Bước 2: Chọn nhân viên cần điều chỉnh và kích vào dấu 3 chấm -> chọn Cập nhật trực tiếp

Bước 4: Cập nhật lại các thông tin cần điều chỉnh

 • Phép thâm niên: số ngày phép được hưởng thêm theo thâm niên

 • Phép lũy kế: Số phép còn lại của năm trước

 • Ngày bắt đầu làm việc: Ngày bắt đầu làm việc để áp dụng tính phép thâm niên cũng như phép năm hiện tại của nhân viên

 • Phép đã sử dụng: Số phép đã sử dụng tới thời điểm hiện tại (không tính những ngày đã có đơn trên phần mềm)

Để phần mềm tính toán tự động cho những tháng tiếp theo, anh/ chị chỉ cần nhập các thông tin liên quan tới Ngày bắt đầu làm việc, lũy kế, phép đã sử dụng. Những thông tin khác phần mềm sẽ tự động cập nhật theo cấu hình Phép đã cài đặt trên phần mềm

2. Hướng dẫn cập nhật điều chỉnh phép năm bằng file excel

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Ngày phép

Bước 2: Chọn Tiện ích → chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Tải file mẫu

Bước 4: Điền thông tin vào file mẫu file mẫu

Trong đó :

 • Mã đăng nhập: ID đăng nhập của nhân viên

 • Ngày bắt đầu làm việc: Ngày nhân viên bắt đầu làm việc. Liên quan tới việc bắt đầu tính phép năm và phép thâm niên cho nhân viên

 • Phép năm nay: Số phép nhân viên được hưởng trong 1 năm

 • Phép lũy kế: Số phép năm trước còn lại được sử dụng trong năm sau. Nếu phép lũy kế không có thì nhập giá trị 0

 • Phép thâm niên: Số phép nhân viên được hưởng theo thâm niên làm việc tại công ty

 • Phép sử dụng: Số ngày phép nhân viên đã xin nghỉ thực tế. Những ngày phép này không bao gồm các ngày nhân viên đã có đơn xin nghỉ trên phần mềm FastWork

 • Tính đến ngày: Ngày phép cập nhật tới là tới thời điểm nào?

 • Phép ứng: Số phép nhân viên được ứng trong năm

Nếu đã có cấu hình tính phép trên phần mềm anh/ chị chỉ cần nhập các thông tin: ngày bắt đầu làm việc, phép lũy kế, phép sử dụng, tính đến ngày. Các cột còn lại phần mềm sẽ tự lấy được dữ liệu từ cấu hình tính phép đã có

Bước 4: Quay lại phần mềm chọn file mẫu vừa mới chỉnh sửa.

Bước 5: Tiến hành tải filenhập dữ liệu

Last updated