Tổng quan thiết lập cấu hình Phép năm

 • Quy định tính phép động theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp

 • Mỗi doanh nghiệp có thể có một quy định tính phép khác nhau

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Cấu hình -> chọn Quản lý phép -> chọn Thêm mới

Bước 3: Điền thông tin tại các trường

Ý nghĩa các trường thông tin:

 • Quy định tính công: Tên quy định tính phép năm

 • Phòng ban: Khi chọn những phòng ban này thì chỉ những phòng ban đó được áp dụng cách tính phép đang cấu hình.

 • Nhân viên: Khi có 1 vài nhân viên có cấu hình phép riêng

 • Số ngày phép tối đa/năm: Là tổng số ngày phép thêm mới tối đa/năm

 • Thời gian tính phép: Là thời gian áp dụng cấu hình phép này từ tháng nào tới tháng nào

 • Thời gian thêm phép mới: Là thời gian được cộng phép mới trong tháng.

 • Thời gian hưởng lũy kế phép của năm trước: Là thời gian tối đa được hưởng phép lũy kế của năm trước (Nếu năm trước còn phép thì số phép đó sẽ được cộng vào năm nay)

 • Cộng thêm quỹ phép đối với ngày đi công tác là ngày nghỉ, ngày lễ: Nếu ngày đi công tác (có đơn công tác) của mình trúng ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì sẽ tự động thêm phép cho những ngày đó.

 • Ngày bắt đầu tính phép thâm niên: Là căn cứ vào thời gian ngày bắt đầu làm việc để phần mềm tính phép thâm niên

 • Ngày bắt đầu làm việc: tính phép thâm niên dựa vào ngày bắt đầu làm việc được khai báo trong thông tin công việc ở phân hệ Nhân sự.

 • Tình huống 1: Công ty theo quy định Cứ 5 năm làm việc liên tục thì được nghỉ thêm 01 ngày phép theo thâm niên. Lúc đó sẽ cấu hình như sau:

 • Tình huống 2: Công ty quy định Làm 5 năm trở lên thì cứ mỗi năm sẽ được thêm 1 phép. Cấu hình như sau:

- Nếu công ty cho ứng phép thì tick vào Ô Cho phép ứng phép

- Số phép tối đa được ứng: Là số phép tối đa mà nhân viên được ứng phép

 • Số phép còn lại trong năm

 • Tuỳ chỉnh: Con số điền sẽ tổng số lượng phép được ứng thêm (Ngoài số lượng phép năm đã có)

Bước 4: Lưu cấu hình

Last updated