Phân quyền chỉnh sửa đơn từ

Nếu không được phân quyền chỉnh sửa đơn từ thì tài khoản sẽ không được chỉnh sửa đơn từ

1. Phân quyền cho một nhóm người dùng có quyền chỉnh sửa đơn từ

Bước 1: Chọn HRM chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Phân quyền → chọn Nhóm quyền → chọn nhóm quyền Quản lý chấm công → chọn chức năng nhóm quyền

Bước 3: Chọn tab Người dùng → chọn Thêm để add các thành viên vào cùng nhóm quyền

Bước 4: Tích chọn các thành viên vào trong nhóm quyền trên hệ thống. Bấm Lưu để add thành công người dùng vào nhóm quyền

2. Phân quyền cho một người dùng có quyền chỉnh sửa đơn từ

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Phân quyền → chọn Nguời dùng → chọn Chức năng

Khi anh/ chị tạo tài khoản trên hệ thống các quyền Nhân viên, Trưởng phòng, Lãnh đạo, Trưởng nhóm -> hệ thống đã add theo các nhóm quyền Nhân viên, Quản lý tương ứng.

Bước 3: Tích chọn vào dòng Thêm mới đơn từ, kiểm tra lại 1 lượt các chức năng mà người dùng này được phép -> chọn Lưu

Last updated