Hướng dẫn xuất dữ liệu danh mục ca làm việc ra file excel

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

  • Hoặc:

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Chấm công -> chọn Ca làm việc

Bước 3: Chọn Tiện ích sau đó chọn Xuất dữ liệu

Last updated