Cấu hình thêm lý do cho các loại đơn từ

Mỗi doanh nghiệp có các chế độ khác nhau nền cần cấu hình cho phù hợp với DN

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Chấm công -> chọn Lý do nghỉ -> chọn Thêm mới ở góc phải màn hình

Bước 3: Nhập các trường thông tin cho loại lý do. Trường có dấu (*) đỏ là trường bắt buộc phải nhập

  • Lý do xin nghỉ:

    • Số ngày gửi đơn trước: Khi nhập số ngày vào đây thì khi nhân viên đó gửi đơn với lý do này, mà sau số ngày quy định thì sẽ có cảnh báo là phải gửi đơn trước mấy ngày. Nhưng sẽ có nút khẩn cấp, để phòng trường hợp nhân viên có chuyện đột xuất thì trên đơn đó sẽ có chữ khẩn cấp để người duyệt có thể xem

    • Cho phép tạo đơn ngày quá khứ: Nếu cấu hình cho phép thì nhân viên sẽ được phép tạo đơn từ cho ngày quá khứ, còn nếu không cho phép nhân viên sẽ không được phép gửi đơn cho ngày quá khứ và sẽ có cảnh báo Không cho phép tạo đơn cho ngày ở quá khứ!!!

  • Lý do vắng mặt

    • Lý do vắng mặt có thêm trường Người duyệt

  • Lý do làm chế độ

  • Lý do Giải trình chấm công

Với lý do giải trình sẽ không cho cấu hình thêm các loại lý do, tuy nhiên sẽ cho phép điều chỉnh thông tin như: Số lần giải trình tối đa (Lần/năm,tháng,ngày)

Bước 4: Sau khi khai báo đầy đủ thông tin, chọn Lưu để lưu. Màn hình danh sách sẽ hiển thị các lý do đã cài đặt.

Last updated