Hướng dẫn theo dõi và quản lý đơn từ

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Để xem từng loại đơn cụ thể trong tháng, ta chọn từng Tab đơn từ tương ứng 8 loại đơn từ

Bước 3: Để xem các đơn của tôi gửi lên, chọn bộ lọc Đơn của tôi

Bước 4: Để xem các đơn tôi duyệt, chọn bộ lọc Đơn tôi duyệt

Bước 5: Để xem theo trạng thái đơn từ, ta chọn bộ lọc trạng thái Chờ duyệt, đã duyệt, không duyệt

Bước 6: Để lọc theo lý do cụ thể cho từng loại đơn, chọn bộ lọc Lý do

Bước 7: Để lọc theo người nộp nào đó cụ thể, ta chọn bộ lọc Người nộp

Bước 8: Muốn lọc theo một khoảng thời gian cụ thể, ta chọn bộ lọc Thời gian

Last updated