Hướng dẫn cấu hình tính công làm thêm, tăng ca cho các ngày nghỉ lễ có đơn từ làm thêm, tăng ca

Đối với những tổ chức có tính công ngày lễ cho nhân viên, ví dụ như ngày 1/1 hay 2/9 hiển nhiên những ngày đó nhân viên không đi làm vẫn đủ 1 công và trong trường hợp nhân viên vẫn có đi làm trong ngày nghỉ lễ đó thì công muốn được tính vào giờ làm thêm, công tăng ca thì sẽ cấu hình như sau

Đảm bảo có hoạt động gửi đơn từ làm thêm, tăng ca trong ngày nghỉ lễ đó trước

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Cấu hình -> chọn Cài đặt chung -> chọn Cho phép -> chọn Lưu để hoàn tất

Last updated