Hướng dẫn cách duyệt đơn từ

Để duyệt đơn từ FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên 2 nền tảng Web và Mobile

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn HRM → chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn đơn cần duyệt

Bước 3: Chọn Duyệt

Bước 4: Chọn Đồng ý hoặc Từ chối

  • Đồng ý: phế duyệt đơn từ nhân viên đã gửi

  • Từ chối: không duyệt đơn từ nhân viên đã gửi

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Tại mục GIÁM SÁT -> chọn Duyệt đơn

Bước 3: Tại đơn cần duyệt, chọn Từ chối hoặc Đồng ý sau đó nhập ghi chú duyệt đơn

Nếu không thấy đơn cần duyệt anh/ chị thực hiện chọn vào bộ lọc để lọc theo thời gian/phòng ban

Last updated