Hướng dẫn thiết lập thời gian hưởng lũy kế phép của năm trước

Khi thiết lập lập thời gian hưởng lũy kế phép của năm trước thì nhân viên sẽ được hưởng những ngày phép của năm trước

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Quản lý phép

  • Chọn cấu hình có sẵn

  • Hoặc thêm mới

Bước 3: Kéo tới phần thông tin chung, nhập Thời gian hưởng lũy kế phép của năm trước

Last updated