Cấu hình người duyệt đơn từ cho các phòng ban

Nếu không cấu hình thì sẽ không có người duyệt đơn cho các phòng ban. Anh/ chị có thể quy định loại đơn từ của phòng ban nào do ai phê duyệt

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Cấu hình -> chọn Đơn từ -> chọn tab đơn tương ứng -> chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cấu hình theo từng loại đơn:

  • Phòng ban: Phòng ban sẽ áp dụng theo cấu hình này

  • Số ngày: Cấu hình để quy định số ngày tương ứng với người duyệt nào

  • Người duyệt: Người sẽ duyệt loại đơn này

Với đơn từ cho phép cấu hình 3 cách duyệt:

  • Duyệt theo trình tự: sẽ là từ Trưởng nhóm trong bộ phận/hoặc người được quy định theo cây đơn vị bên Admin

  • Chọn người bất kì: Thì người được chỉ định sẽ là người duyệt

  • Quản lý trực tiếp: Thì khi 1 nhân viên bất kì gửi đơn, sẽ mặc định được gửi đến quản lý trực tiếp của người đó (Theo cấu hình đã quy định bên Admin)

Bước 4: Sau khi khai báo đầy đủ thông tin, chọn Lưu để lưu lại cài đặt. Màn hình danh sách sẽ hiển thị các cấu hình đơn từ đã cài đặt.

Đối với đơn: Xin nghỉ, tăng ca, làm thêm, Công tác ⇒ Cho phép cấu hình quản lý được gửi đơn hộ cho nhân viên (Áp dụng đối với những đơn vị sản xuất có đội ngũ công nhân không có smartphone)

Last updated