Hướng dẫn thiết lập ngày bắt đầu được cộng phép mới trong tháng

Vì khi thiết lập ngày bắt đầu được cộng phép mới trong tháng thì từ ngày đó nhân viên sẽ được cộng phép mới trong tháng

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Quản lý phép

  • Chọn cấu hình phép đã tạo trước đó

  • Hoặc thêm mới

Bước 3: Kéo tới phần thông tin chung, nhập thông tin thời gian thêm phép mới

Last updated