Hướng dẫn xem ảnh chấm công

1. Thao tác trên Web

1.1. Xem ảnh chấm công từng ngày

Bước 1: Chọn HRM → chọn Bảng chấm công

Bước 2: Chọn vào ngày cần xem hình ảnh

Bước 3: Chọn Chấm công để xem hình ảnh nhân viên đã thực hiện chấm công

1.2. Xem ảnh chấm công nhiều ngày

Bước 1: Chọn HRM → chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Cấu hình → chọn FaceID → chọn Chưa đăng ký → chọn 1 nhân viên để xem hình → chọn Thêm ảnh đăng ký

Bước 3: Chọn thời gian muốn xem hình ảnh → chọn Đồng ý

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Từ màn hình giao diện chính chọn 3 gạch ngang

Bước 2: Tại mục Giám sát → chọn Chấm công

Bước 3: Chọn Đã chấm công để theo dõi thời gian chấm công chi tiết của nhân viên

Bước 4: Chọn 1 picture để xem ảnh nhân viên chụp khi chấm công

Last updated