Hướng dẫn thiết lập số phép được hưởng tối đa trong năm của nhân viên

Vì khi thiết lập số phép được hưởng tối đa trong năm thì nhân viên sẽ được nghỉ bấy nhiêu ngày phép.

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Quản lý phép

  • Chọn Cấu hình đã tạo

  • Hoặc thêm mới

Bước 3: Kéo tới phần thông tin chung, nhập Số ngày phép tối đa/năm

Last updated