Hướng dẫn lọc tìm đơn từ của tôi đã gửi

1. Hướng dẫn lọc tìm kiếm đơn từ của tôi đã gửi

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Tại giao diện Danh sách đơn từ chọn Đơn của tôi để xem lại các đơn đã gửi

2. Hướng dẫn lọc tìm đơn từ của tôi chưa được duyệt

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn Đơn của tôi -> dòng trạng thái chọn Chờ duyệt. Phần mềm sẽ tự động lọc những đơn từ của anh/ chị đang chờ duyệt.

3. Hướng dẫn lọc tìm đơn từ của tôi đã được duyệt

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Tại thanh công cụ lọc phía bên trái màn hình chọn Đơn của tôi -> dòng trạng thái chọn Đã duyệt. Phần mềm sẽ tự động lọc những đơn từ của anh/ chị đã được duyệt.

Last updated