Hướng dẫn chỉnh sửa đơn từ

Để chỉnh sửa đơn từ FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web:

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn đơn từ cần chỉnh sửa

Đơn từ chấm công ở trạng thái chờ duyệt tất các cấp mới có thể điều chỉnh

Bước 3: Chỉnh sửa đơn lại -> chọn Lưu thay đổi để hoàn tất

Last updated