Hướng dẫn cấu hình mẫu in cho từng loại đơn chấm công

Trên hệ thống Fastwork đang có tất cả 8 loại đơn, mỗi loại đơn từ sẽ phải cấu hình mẫu in cho từng tham số truyền vào là khác nhau

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Cấu hình -> chọn Mẫu in đơn từ -> chọn các trường thông tin bên phải là các trường tham số cho từng loại đơn từ dùng chung và dùng riêng, cấu hình loại đơn từ nào thì lấy trường thông tin đó

Bước 3: Chọn Thêm mới -> Điền thông tin và upfile đã setup sẵn lên

  • Tên mẫu in: Đặt tên cho mẫu in đơn từ

  • Tải file mẫu: chọn file để tải file lên

Last updated