Phân quyền cho tài khoản có thể điều chỉnh bảng phép

1. Phân quyền cho một người dùng có thể điều chỉnh bảng phép

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở cột bên trái chọn Phân quyền ➝ chọn Người dùng

Bước 3: Chọn người dùng cần phân quyền chức năng -> chọn vào chức năng tương ứng cho phép nhân viên được truy cập

  • Trong HRM sẽ có các nhóm chức năng theo các module -> kéo xuống phần Quản lý ngày phép để chọn các chức năng tương ứng

    • Chức năng nào được phép truy cập tích (v)

    • Chức năng nào không được phép thì bỏ trống, không tích

Bước 4: Chọn Lưu để hoàn tất .

2. Phân quyền cho một nhóm người dùng có quyền cấu hình phép

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Phân quyền -> chọn Nhóm quyền -> nếu chưa có nhóm quyền cấu hình phép thì chọn thêm để tạo nhóm quyền

Bước 3: Kích chọn vào nhóm quyền → hiển thị ra tất cả các nhóm quyền trên hệ thống

  • Chọn nhóm quyền Nhân sự, chức năng của nhóm quyền

Bước 4: Chọn Người dùng -> chọn Thêm để add các thành viên vào nhóm quyền

Bước 5: Tích chọn các thành viên vào nhóm quyền rồi bấm Lưu để hoàn tất

3. Phân quyền phạm vi cho một người dùng có quyền theo dõi bảng phép của các phòng ban khác

Trên hệ thống của FastWork, nếu 1 nhân viên nằm trong 1 bộ phận, thì phạm vi nhìn dữ liệu chỉ trong bộ phận đó.

Tuy nhiên đối với bộ phận nhân sự, đặc thù có thể quản lý phép của cả công ty. Lúc này Nhân sự để thấy được dữ liệu phép của nhân viên các bộ phận khác sẽ phải phân Phụ trách phép của Công ty

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2:

  • Từ giao diện chọn Người dùng -> chọn người dùng có quyền theo dõi bảng phép của các phòng ban khác.

  • Chọn tab Phụ trách

  • Tìm đến Mục Quản lý người dùng, chọn bộ phận muốn quản lý Phép. Nếu quản lý cho cả công ty thì chọn Khu vực Công ty

  • Sau đó bấm Lưu

Last updated