Phân quyền chức năng cho người dùng truy cập quản lý chấm công

Vì nếu không được cấp quyền truy cập chức năng người dùng sẽ không thể vào được các chức năng trong module Chấm công

1. Phân quyền chức năng cho một người dùng

Bước 1: Chọn HRM chọn -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Hoặc:

Bước 2: Chọn Phân quyền

Bước 3: Chọn Người dùng

Bước 4: Chọn người dùng cần thêm quyền trên hệ thống. Sau đó kích chọn chức năng cho phép người dùng được phép truy cập, thao tác.

Bước 5: Rồi bấm “ Lưu ” để hoàn tất .

2. Phân quyền chức năng cho nhóm người dùng

Việc phân quyền theo nhóm sẽ giúp anh/ chị thao tác nhanh với nhiều người cùng lúc, giảm bớt thời gian và thao tác

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Hoặc:

Bước 2: Chọn Nhóm quyền -> chọn Thêm để tạo nhóm quyền mới

Bước 3: Chọn vào Nhóm quyền vừa tạo -> chọn đến Quyền Quản lý chấm công -> tích chọn các quyền chức năng tương ứng -> chọn Lưu để lưu lại quyền chức năng

Bước 4: Sau khi Lưu xong -> chọn qua tab Người dùng -> chọn Thêm

Bước 5: Chọn những tài khoản có quyền Quản trị chấm công -> Sau đó bấm Lưu

Last updated