Cập nhật ngày bắt đầu làm việc trực tiếp để phần mềm phát sinh phép năm

Nếu anh/ chị vào phép năm nhưng không thấy hiển thị phép của nhân viên, lý do là vì chưa có ngày bắt đầu làm việc. Anh/ chị có thể cập nhật trực tiếp ngày bắt đầu làm việc trong phép năm.

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quỹ phép

Bước 2: Chọn nhân viên cần thêm Ngày bắt đầu làm việc -> Rê chuột vào sát cạnh mục Phòng ban để hiển thị icon ... -> chọn Cập nhật trực tiếp

Bước 3: Tick chọn Cập nhật trực tiếp ngày bắt đầu làm việc -> Điền thời gian -> chọn Lưu

Cách trừ phép trên phần mềm FastWork sẽ theo thứ tự lần lượt như sau:

  1. Ưu tiên trừ ở phép lũy kế trước

  2. Sau khi trừ hết phép lũy kế (trong thời gian quy định được hưởng lũy kế) sẽ trừ tiếp tới phép năm và phép thâm niên

Phép năm và phép thâm niên sẽ k phân biệt trừ phép nào trước phép nào sau

Hai phép này được tính chung trong cột còn thực tế. Nên khi có đơn xin nghỉ sẽ trừ trông cột phép còn thực tế đó

Last updated