Hướng dẫn lọc tìm đơn từ của nhân viên đã gửi

Quản lý/ người duyệt đơn có thể lọc tìm các đơn từ nhân viên gửi với nhiều trạng thái:

1. Hướng dẫn lọc tìm đơn từ tôi đã duyệt cho nhân viên

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn Đơn tôi duyệt -> dòng trạng thái chọn Đã duyệt. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các đơn từ mà anh/ chị đã duyệt cho nhân viên theo thời gian đang chọn

2. Hướng dẫn lọc tìm đơn từ tôi không duyệt cho nhân viên

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn Đơn tôi duyệt -> dòng trạng thái chọn Không duyệt. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các đơn từ mà anh/ chị không duyệt.

3. Hướng dẫn lọc tìm đơn từ tôi phải duyệt

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Tại thanh công cụ lọc phía bên trái màn hình -> chọn Đơn tôi duyệt -> dòng trạng thái chọn Chờ duyệt. Phần mềm sẽ tự động lọc những đơn từ đang chờ duyệt.

Last updated