Hướng dẫn xem lại thông tin người duyệt đơn và thời gian duyệt đơn từ

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn Đơn của tôi -> dòng trạng thái chọn Đã duyệt.

Bước 3: Chọn đơn muốn kiểm tra lại xem ai là người đã duyệt.

Thông tin về người duyệt, ngày duyệt, trạng thái (đồng ý hay từ chối duyệt) sẽ được hiển thị phần bên phải của giao diện

Last updated