Hướng dẫn trao đổi trên đơn từ

Để trao đổi trên đơn từ FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn một đơn chấm công cần trao đổi

Bước 3: Chuyển qua tab Trao đổi -> trao đổi nội dung bằng cách @Tag tên người cần trao đổi -> chọn Gửi để hoàn tất.

2. Thao tác trên Mobile

  • Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

  • Bước 2: Chọn Đơn từ -> chọn đơn cần trao đổi

  • Bước 3: Kéo xuống mục trao đổi, thực hiện @tag_tên người cần trao đổi

  • Bước 4: Bấm vào icon máy bay để gửi

Last updated