Hướng dẫn thiết lập quy định thời gian tính phép

Khi thiết lập quy định thời gian tính phép thì từ thời gian đó nhân viên sẽ được cộng phép

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Quản lý phép

  • Chọn Phép năm đã tạo trước đó

  • Hoặc thêm mới

Bước 3: Kéo tới phần thông tin chung, nhập thông tin thời gian tính phép .

Last updated