Hướng dẫn theo dõi quỹ phép cá nhân

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quỹ phép

Bước 2: Theo dõi các cột phép

  • Phép còn lại năm trước: là phép tồn của năm ngoái

  • Phép năm: phép của năm nay (đến thời điểm hiện tại)

  • Phép luỹ kế còn lại: Số phép còn lại năm trước - số phép đã dùng

  • Phép thâm niên: theo quy định của công ty

  • Phép ứng: Theo quy định của công ty

  • Nghỉ thực tế: Số phép đã nghỉ (Dựa trên các đơn đã duyệt)

  • Còn thực tế: Là số phép còn lại hiện tại

  • Nghỉ dự kiến: Là số ngày xin nghỉ nhưng đơn chưa được duyệt

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Từ màn hình giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Chọn Bảng công

Bước 3: Quỹ phép

Last updated