Cấu hình đơn làm thêm, tăng ca chọn người làm hộ đơn cho nhân viên

Đối với đơn: Xin nghỉ, tăng ca, làm thêm, Công tác ⇒ Cho phép cấu hình quản lý được gửi đơn hộ cho nhân viên (Áp dụng đối với những đơn vị sản xuất có đội ngũ công nhân không có smartphone)

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Cấu hình -> chọn Đơn từ -> chọn tab tương ứng để thiết lập cấu hình Đơn làm thêm hay Đơn tăng ca -> chọn Thêm mới

Bước 3: Điền các thông tin cần cấu hình

  • Phòng ban: Phòng ban sẽ áp dụng theo cấu hình này

  • Làm hộ đơn cho nhân viên: Có cho phép làm hộ đơn hay không

  • Chọn quyền được phép làm hộ đơn: Quyền nào được phép làm hộ đơn làm thêm

  • Cấu hình đơn từ: Ai là người duyệt đơn làm thêm này

Bước 4: Sau khi cấu hình xong, nhấn nút Lưu để lưu lại

Last updated