Hướng dẫn thiết lập tính phép cho đơn công tác vào ngày nghỉ , ngày lễ

Khi thiết lập tính phép cho đơn công tác vào ngày nghỉ, ngày lễ thì nhân viên sẽ được cộng phép vào ngày đó

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Quản lý phép

  • Chọn Phép năm đã tạo để điều chỉnh

  • Chọn thêm mới nếu chưa tạo Cấu hình phép năm

Bước 3: Tích chọn vào Cộng thêm ngày phép đối với ngày đi công tác là ngày nghỉ, ngày lễ

Last updated