Quy trình thiết lập bảng lương trên FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 2 phút

Để chuyển hoá bảng lương từ Excel lên FastWork để tự động tính toán, đồng bộ được dữ liệu, bạn thực hiện 6 bước như sau:

Bước 1: Thiết lập danh mục cột bảng lương

Bước 2: Nhập mức lương, phụ cấp, giảm trừ

Bước 3: Xây dựng mẫu bảng lương

Bước 4: Tạo bảng lương lặp lại

Bước 5: Tạo bảng lương tháng

Bước 6: Kiểm tra lại dữ liệu bảng lương tháng

1. Thiết lập danh mục cột bảng lương (Là từng cột trong Excel)

Từ Menu OFFICE –> Bảng tính lương –> Danh mục cột bảng lương

 • Tại đây bạn có thể thêm mới các cột bảng lương tương ứng các cột giá trị tạo lên bảng lương (các cột trên file excel bảng lương đang quản lý)
 • Bạn có thể tạo ra các nhóm lương để gộp chung các cột cùng loại vào 1 nhóm để thuận tiện trong việc quản lý và theo dõi

2. Xây dựng mức lương, phụ cấp giảm trừ 

(Là các giá trị cố định, không thay đổi hoặc ít có sự thay đổi: mức lương cơ bản, phụ cấp cố định, lương đóng bảo hiểm,…)

Có thể cập nhật bằng 2 cách:

 • Đồng bộ từ phân hệ HRM qua (nếu tổ chức có sử dụng tính năng Quản lý hồ sơ nhân sự)
 • Nhâp dữ liệu bằng file excel lên phần mềm hoặc nhập trực tiếp giá trị tại giao diện

Từ Menu OFFICE –> Bảng tính lương –> Mức lương, phụ cấp, giảm trừ

 • Tại đây bạn có thể thao tác đồng bộ dữ liệu từ phần mềm để lấy dữ liệu từ mục hồ sơ nhân sự (lương cơ bản, lương đóng bảo hiểm, phụ cấp,…)
 • Nếu bạn không sử dụng tính năng quản lý Nhân sự trong phân hệ HRM, bạn có thể tự nhập thêm các dữ liệu từ file excel. Hoặc bạn có thể nhập trực tiếp các giá trị ở giao diện Bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ

3. Xây dựng Mẫu bảng lương

 • Việc xây mẫu bảng lương nhằm mục đích xây dựng công thức, chọn được các nguồn lấy dữ liệu cho từng danh mục cột bảng lương. 

Từ Menu OFFICE –> Bảng tính lương –> Mẫu bảng lương –>Chọn Thêm mới để tạo mới một mẫu bảng lương

4. Tạo ra bảng lương lặp lại

 • Lựa chọn được mẫu bảng lương tương ứng cho từng phòng ban, bộ phận
 • Tự động sinh ra các bảng lương cho từng tháng từ bảng lương lặp lại này.

Từ Menu OFFICE –> Bảng tính lương –> Bảng lương lặp lại. Thực hiện chọn mẫu bảng lương tương ứng để tạo bảng lương lặp lại

5. Tạo bảng lương tháng

Sau khi Lưu xong bảng lương lặp lại sẽ xuất hiện nút “Tạo bảng lương tháng”. Tại giao diện Bảng lương lặp lại click vào Tạo bảng lương tháng 

6. Kiểm tra dữ liệu bảng lương tháng và điều chỉnh

 • Từ bảng lương lặp lại được tạo cho từng bộ phận (Với mẫu tương ứng) >> Bảng lương tháng sẽ tự động sinh ra mỗi tháng
 • Với các cột lương đã được cấu hình Tự nhập khi thiết lập mẫu bảng lương bạn có thể nhập dữ liệu trực tiếp hoặc nhập lên từ file excel
 • Với Bảng lương tháng FastWork sẽ hỗ trợ bạn xuất dữ liệu ra file excel hoặc in ra thành từng phiếu lương tương ứng với từng nhân viên
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 612

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập nhóm cột bảng lương trong Bảng tính lương