Cách thiết lập điều kiện để chuyển tiếp giai đoạn trong 1 quy trình theo mô hình Workflow

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để cấu hình chuyển tiếp được giai đoạn theo 1 điều kiện nào đó thì quy trình công việc phải đảm bảo đang được cấu hình theo mô hình chuyển giai đoạn Workflow

Bước 1: Từ menu Work –> chọn Quy trình công việc (workflow)

Bước 2: Chọn Quy trình công việc cần phân quyền chức năng

Bước 3: Chọn Dashboard 

Bước 4: Ở giao diện Dashboard –> chọn dấu 3 chấm –> Chọn Thiết lập

Bước 5: Ở tab Giai đoạn –> Chọn vào giai đoạn cần cấu hình điều kiện chuyển –> chọn sang tab Chuyển giai đoạn

Bước 6: Để cấu hình một điều kiện chuyển –> Chọn nút +Thêm để nhập tên Tác vụ và Lưu lại

Bước 7: Chọn tác vụ vừa tạo –> Chọn Thêm điều kiện để lựa chọn điều kiện chuyển tiếp

Bước 8: Chọn trường thông tin cần lấy dữ liệu để làm điều kiện chuyển –> chọn Giá trị tương ứng và chọn Lưu lại

Lưu ý: Để sử dụng làm điều kiện chuyển giai đoạn, trường thông tin sử dụng phải là các trường thông tin bắt buộc nhập

Bạn có thể cấu hình kết hợp nhiều điều kiện với nhau, để thêm 1 điều kiện nữa thực hiện chọn tiếp +Thêm điều kiện để lựa chọn bổ sung thông tin

Bước 9: Sau khi chọn xong điều kiện chuyển –> Thực hiện chọn giai đoạn sẽ chuyển đến tương ứng và chọn Lưu lại

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 209

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập sẵn các công việc trong một giai đoạn
Bài tiếp: Cách thiết lập điều kiện kéo ngược giai đoạn trong 1 quy trình theo mô hình Pipeline