Cách thêm mới trường thông tin vào trong một quy trình/giai đoạn

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 2 phút
 • Thiết lập các trường thông tin của nhiệm vụ trong quy trình
 • Có thể gắn các trường thông tin với từng giai đoạn trong quy trình: Khi chuyển nhiệm vụ sang giai đoạn mới sẽ cho phép người dùng nhập các trường thông tin ở giai đoạn hiện tại.
 • Cung cấp các kiểu dữ liệu của trường thông tin tùy chỉnh: kiểu chữ, kiểu số, kiểu logic, kiểu tùy chọn, kiểu người dùng

Để thêm mới trường thông tin vào trong một quy trình đã có, thao tác như sau:

Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (workflow)

Chọn Quy trình công việc cần thiết lập

Chọn Dashboard 

Ở giao diện Dashboard –> chọn dấu 3 chấm –> Chọn Thiết lập

Để tạo trường tùy chỉnh cho chính giai đoạn vừa tạo –> Ở giao diện giai đoạn vừa tạo –> chọn sang tab Trường tùy chỉnh –> chọn +Trường tùy chỉnh

Nếu bạn muốn thêm trường tùy chỉnh khi thực hiện khởi tạo nhiệm vụ hay trường tùy chỉnh cho một giai đoạn bất kỳ –> Chọn tab Trường tùy chỉnh ở menu phía trên

Nhập các thông tin cho trường tùy chỉnh và Lưu lại

 • Tên trường dữ liệu: Đặt tên trường tùy chỉnh
 • Kiểu dữ liệu: Lựa chọn kiểu trường dữ liệu sẽ nhập (kiểu số, kiểu chữ, kiểu chọn một, kiểu chọn nhiều, kiểu logic, kiểu ngày tháng,…)
 • Phương pháp lấy danh sách tùy chọn: Sẽ xuất hiện với các kiểu dữ liệu như Kiểu chọn một, kiểu chọn nhiều, kiểu đính kèm mặc định:
 1. Danh sách giá trị: Nhập danh sách các giá trị sẽ hiển thị để người thực hiện lựa chọn (Giá trị và Tiêu đề)
 2. Bảng liên kết: chọn liên kết tới tính năng nào khác trên phần mềm FastWork
 3. File đính kèm: (Trong kiểu đính kèm mặc định) lựa chọn một file đính kèm mẫu mặc định cho trường thông tin này
 • Mô tả: Mô tả chi tiết giải thích cho trường tùy chỉnh
 • Trường bắt buộc: Đây có phải là trường thông tin bắt buộc nhập hay không.
 • Thuộc giai đoạn: Lựa chọn trường tùy chỉnh này thuộc giai đoạn nào
 • Vị trí ở sau trường tùy chỉnh: Sắp xếp vị trí các trường tùy chỉnh
 • Là trường tìm kiếm: Tích chọn ô này sẽ xuất hiện ô tìm kiếm thông tin để thực hiện tìm thông tin gắn vào trường tùy chỉnh. Nên áp dụng với các trường thông tin sẽ liên kết với dữ liệu trên phần mềm như Khách hàng, đề xuất, cơ hội bán hàng, văn bản đi đến
 • Là trường dùng làm báo cáo: Trong quy trình công việc workflow có một tính năng “Báo cáo”. Check vào ô Là trường dùng làm báo cáo nếu bạn muốn sử dụng trường thông tin này để làm báo cáo
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 82

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một giai đoạn vào trong quy trình
Bài tiếp: Cách cấu hình chuyển tiếp nhiệm vụ từ quy trình này sang quy trình khác trên web