Cách thêm mới một cơ hội bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để giao cơ hội bán hàng thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn Quy trình bán hàng đã tạo-> Chọn thêm mới để thực hiện thêm mới cơ hội bán hàng

Bước 2: Bạn điền đầy đủ các thông tin có trong bảng:

[ Khách hàng]: Chọn khách hàng tương ứng với cơ hội bán hàng

[Sản phẩm]: Chọn sản phẩm tương ứng với cơ hội bán hàng

[Giá trị dự kiến]: Nhập số tiền dự kiến ứng với cơ hội bán hàng này

[Mức độ ưu tiên]: Phân loại cấp độ cần ưu tiên cho cơ hội bán hàng

[Quy trình bán hàng]: Cơ hội bán hàng thuộc quy trình nào

[Giai đoạn trong quá trình bán hàng]: Cơ hội bán hàng thuộc giai đoạn nào

[Ngày khởi tạo cơ hội]: Chọn ngày tương ứng

[Ngày chốt dự kiến]: Ngày có thể khách chuyển tiền và chốt deals.

[Ngày hết hạn]: Ngày phải hoàn thành cơ hội bán hàng

[Người phụ trách]: Chọn người trực tiếp chịu trách nhiệm của cơ hội này

[Mô tả cơ hội]: Ghi chú những thông tin khác liên quan cho cơ hội này.

Bước 3: Bấm : “Lưu” để cập nhật thành công 

“Lưu và mở chi tiết” để chỉnh sửa các trường thông tin khác trong cơ hội bán hàng này.

“Lưu và thêm tiếp” để tiếp tục thêm các cơ hội bán hàng khácBạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 57

Cùng Topics

Bài trước: Cách thực hiện trao đổi trong cơ hội bán hàng
Bài tiếp: Cách giao công việc trong cơ hội bán hàng