Cách thêm mới kế hoạch tuyển dụng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Ngày bắt đầu kế hoạch tuyển dụngKế hoạch tuyển dụng nhân sự  hoạt động tìm và chiêu mộ người nhân lực có thể đáp ứng những kỹ năng cần thiết cho vị trí cần tuyển. Đồng thời, người nhân viên ấy cũng phải phù hợp với môi trường văn hóa của doanh nghiệp bạn.

Bước 1: Từ menu HRM chọn Tuyển dụng

Bước 2: Kích chọn “Thêm kế hoạch”

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào form thêm mới kế hoạch tuyển dụng:

  • Tên kế hoạch: Tên kế hoạch tuyển dụng
  • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu kế hoạch tuyển dụng
  • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc kế hoạch tuyển dụng
  • Người liên hệ: Người liên hệ đến các ứng viên trong kế hoạch tuyển dụng
  • Số lượng: Số lượng nhân sự cần tuyển
  • Mô tả: Mô tả về kế hoạch tuyển dụng
  • Địa điểm phỏng vấn:

Bước 4: Thiết lập quy trình tuyển dụng:

  • Loại vòng tuyển dụng: Là các vòng mà người ứng tuyển phải trải qua
  • Người phụ trách: Người phụ trách đánh giá kết qủa ở từng vòng (Nếu bạn chọn người phụ trách thì chỉ người đó mới có quyền đánh giá kết quả,nếu không chọn ai là người phụ trách thì ai cũng có quyền đánh giá

Sau khi chọn xong thì bấm dấu + để thêm các vòng tuyển dụng khác

Nhập đầy đủ form thì bạn bấm lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 40

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập vòng tuyển dụng
Bài tiếp: Cách xóa nhanh nhiều hồ sơ ứng viên