Cách phân quyền cho một người dùng được phép xem các khoản thu chi trong một dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn WORK => Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể cần cấu hình quỹ => Chọn Thiết lập bên cuối phải màn hình

Bước 3: Chọn phân quyền, tích thêm hoặc bỏ ở ô Xem thu/chi

Bước 4: Lưu thay đổi để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 12

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trong một dự án
Bài tiếp: Cách cấu hình loại quỹ sẽ sử dụng trong một dự án