Cách phân quyền cho một người dùng được phép xem các khoản thu chi trong một dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn WORK => chọn Dự án/nhóm (Project/Team)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-333-1024x502.png

Bước 2: Bấm vào dự án cụ => Chọn Thiết lập bên cuối phải màn hình

This image has an empty alt attribute; its file name is image-342-1024x508.png

Bước 3: Chọn phân quyền, tích thêm hoặc bỏ ở ô Xem thu/chi => bấm Lưu phân quyền để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 46

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình loại quỹ sẽ sử dụng trong một dự án
Bài tiếp: Cách thêm mới phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trong một dự án