Cách hiệu chỉnh kết quả thực hiện chỉ tiêu KPI

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn KPI ⇒ chọn Đánh giá KPI

Bước 2: Chọn vào từng phiếu giao KPI

Bước 3: Chuyển sang tab Đánh giá KPI để xem đánh giá của nhân viên

Bước 4: Tại vai trò của người báo cáo KPI, người báo cáo có thể điều chỉnh kết quản KPI tại cột Điều chỉnh.

Bước 5: Sau khi điều chỉnh chọn vào Gửi báo cáo để báo cáo cho tài khoản thẩm định để thẩm định KPI

Bước 6: Tại vai trò của người thẩm định KPI, người thẩm định có thể điều chỉnh kết quản KPI tại cột KQ sau thẩm định.

Sau khi thay đổi nền của cột KQ sau thẩm định sẽ chuyển sang màu đỏ.

Bước 7: Sau khi thẩm định xong, chọn vào mục Gửi phê duyệt để gửi phiếu KPI này cho người phê duyệt

Bước 8: Tại vai trò của người phê duyệt KPI. 

  • Nếu đồng ý với kết quả KPI thì chọn vào mục Phê duyệt.
  • Nếu không đồng ý với kết quả KPI thì chọn vào mục Thẩm định lại để người thẩm, định thẩm định lại KPI
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 73

Cùng Topics

Bài trước: Cách điều chỉnh chỉ tiêu giao trong phiếu đánh giá KPI
Bài tiếp: Cách đánh giá KPI