Cách đăng ký sử dụng tài nguyên trên Web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Chọn đăng ký tài nguyên

Bước 3 : Chọn Thêm đăng ký

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu nháp hoặc Gửi đăng ký

*Lưu ý:

[Lưu nháp] : Lưu dữ liệu thông tin đăng ký tài nguyên

[Gửi đăng ký] : Gửi đến tất cả những người liên quan đến đăng ký

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 44

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem tài nguyên tôi quản lý
Bài tiếp: Cách xem tài nguyên theo phòng ban quản lý